Lingua Castelá

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE LINGUA  CASTELÁ AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Tratamento da información e competencia dixital.

A área proporciona destrezas para a selección, comprensión  e transmisión da información. As actividades de comprensión dos diferentes tipos de textos, as relacionadas coas imaxes ou a análise de sinxelas cuestións tipográficas contribúen favorablemente ao desenvolvemento desta competencia.

Doutra banda, en moitas das actividades que se expón aos alumnos proponse a posibilidade de realizar tarefas utilizando ferramentas informáticas adecuadas á idade.

CARRERA DE PALABRAS

SEP

¿CÓMO SE HACE UN CUENTO?

EDUCALIA-EDUCARED

 
 

contenidos.proyectoagrega.es

palabra

APRENDEMOS A DESCRIBIR

PROYECTO MEDUSA

 
 

Lengua española y literatura

lengua

Polisemia y homonimia

contenidos.santillanaenred.com

polisemicashomonimashomofonas1

Prefijos y sufijos

contenidos.santillanaenred.com

prefijossufijos

LOS VERBOS IRREGULARES

cplosangeles.juntaextremadura.net

verbosirregulares

LA CONJUGACIÓN IRREGULAR

cplosangeles.juntaextremadura.net

irregular

LA CONJUGACIÓN REGULAR

cplosangeles.juntaextremadura.net

regular

LAS FORMAS VERBALES

cplosangeles.juntaextremadura.net

formasverbales 

EL VERBO: TIEMPO Y MODO

cplosangeles.juntaextremadura.net

tiempomodo

ORTOGRAFÍA CON DON QUIJOTE

quijote1

 
Advertisements
%d bloggers like this: