Competencias

COMPETENCIAS 

ENSINAR POR COMPETENCIAS

Que son as CCBB?

Como aparecen as CCBB nos deseños curriculares?

Que repercusións supoñen as CCBB na práctica docente e nos centros educativos?

Programar por competencias?

Exemplificacións

Saber máis?

Competencias Básicas

A LOE (Lei Orgánica de Educación) presenta unha importante novidade: a incorporación das competencias básicas ao currículo.

Enténdese por competencia a capacidade de pór en práctica dunha forma integrada, en contextos e situacións diferentes, os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas.

O concepto de competencia inclúe tanto os coñecementos teóricos como as habilidades ou coñecementos prácticos e as actitudes. Vai máis aló do saber e do saber facer ou aplicar, porque inclúe tamén o saber ser ou estar.

 No marco da proposta realizada pola Unión Europea, identificáronse oito competencias básicas:

1.    Competencia en comunicación lingüística.

2.    Competencia matemática.

3.    Competencia no coñecemento e a interacción co medio físico.

4.    Tratamento da información e competencia dixital.

5.    Competencia social e cidadá.

6.    Competencia cultural e artística.

7.    Competencia para aprender a aprender.

8.    Autonomía e iniciativa persoal.

 As competencias básicas teñen as seguintes características:

  • Promoven o desenvolvemento de capacidades máis ca a asimilación de contidos, aínda que estes sempre están presentes á hora de concretarse as aprendizaxes.
  • Teñen en conta o carácter aplicativo das aprendizaxes, xa que se entende que unha persoa «competente» é aquela capaz de resolver os problemas propios do seu ámbito de actuación.
  • Fundaméntanse no seu carácter dinámico, xa que se desenvolven de xeito progresivo e poden ser adquiridas en situacións e institucións formativas diferentes.
  • Teñen un carácter interdisciplinar e transversal, xa que integran aprendizaxes procedentes de diversas disciplinas académicas.
  • Son un punto de encontro entre a calidade e a equidade. Por unha banda, con elas inténtase garantir unha educación que dea resposta ás necesidades reais da época na que vivimos (calidade). Por outra banda, preténdese que sexan asumidas por todo o alumnado, de maneira que sirvan de base común a todos os cidadáns e cidadás (equidade).

 As competencias básicas son, pois, aqueles coñecementos, destrezas e actitudes que todos os individuos necesitan para a súa realización e desenvolvemento persoal, para a súa inclusión na sociedade e para a súa incorporación ao mundo do emprego. As competencias deberían adquirirse ao final do ensino obrigatorio, e terían que constituír a base dunha continua aprendizaxe ao longo de toda a vida.

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN PRIMARIA E SECUNDARIA

clipboard016

Competencias Básicas e TICs

30-10-2009 23-27-27

 AULA TIC

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL

Esta competencia consiste en dispor de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para transformara en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.

Está asociada coa busca, selección, rexistro e tratamento ou análise da información, utilizando técnicas e estratexias diversas para acceder a ela segundo a fonte á que acídase e o soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, dixital ou multimedia). Require o dominio de linguaxes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico e sonoro) e das súas pautas de decodificación e transferencia, así como aplicar en distintas situacións e contextos o coñecemento dos diferentes tipos de información, as súas fontes, as súas posibilidades e a súa localización, así como os linguaxes e soportes máis frecuentes nos que esta adoita expresarse.

Dispor de información non produce de forma automática coñecemento. Transformar a información en coñecemento esixe de destrezas de razoamento para organizara, relacionara, analizara, sintetizara e facer inferencias e deducións de distinto nivel de complexidade; en definitiva, comprendera e integrara nos esquemas previos de coñecemento. Significa, así mesmo, comunicar a información e os coñecementos adquiridos empregando recursos expresivos que incorporen, non só diferentes linguaxes e técnicas específicas, senón tamén as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación.

Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como instrumento de traballo intelectual inclúe utilizaras na súa dobre función de transmisoras e xeradoras de información e coñecemento. Utilizaranse na súa función xeradora ao empregaras, por exemplo, como ferramenta no uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociais, económicos ou artísticos. Así mesmo, esta competencia permite procesar e xestionar axeitadamente información abundante e complexa, resolver problemas reais, tomar decisións, traballar en contornos colaborativos ampliando os contornos de comunicación para participar en comunidades de aprendizaxe formal e informal, e xerar producións responsables e creativas.

A competencia dixital inclúe utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación extraindo o seu máximo rendemento a partir da comprensión da natureza e xeito de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e sociolaboral. Así mesmo supón manexar estratexias para identificar e resolver os problemas habituais de software e hardware que vaian xurdindo. Igualmente permite aproveitar a información que proporcionan e analizara de forma crítica mediante o traballo persoal autónomo e o traballo colaborativo, tanto na súa vertente sincrónica como diacrónica, coñecendo e relacionandose con contornos físicos e sociais cada vez máis amplos. Ademais de utilizaras como ferramenta para organizar a información, procesara e orientara para conseguir obxectivos e fins de aprendizaxe, traballo e lecer previamente establecidos.

En definitiva, a competencia dixital comporta facer uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles para resolver problemas reais de xeito eficiente. Ao mesmo tempo, posibilita avaliar e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas a medida que van aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos.

En síntese, o tratamento da información e a competencia dixital implican ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén ter unha actitude critica e reflexiva na valoración da información dispoñible, contrastandoa cando cómpre, e respectar as normas de conduta acordadas socialmente para regular o uso da información e as súas fontes nos distintos soportes.

COMPETENCIAS DIXITAIS E TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN

Angel Peréz: transformar o currículo para reinventar a escola impartida no IV Congreso Rexional de Educación de Cantabria.

WEB 2.0. – COMPETENCIA DIXITAIS

COMPETENCIAS ABALAR

Advertisements
%d bloggers like this: